مجله سروستان

مجله الکترونیکی میراث معماری و شهرسازی سروستان با هدف گسترش دانش و آگاهی در زمینه میراث معماری و شهری ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این مجله در چندین شماره به مرور موضاعات متنوعی پرداخته است. اعضای موسسه معماری اشتاد در گردآوری و تدوین مجله سروستان دوکومومو ایران نقشی پویا و فعال داشته‌اند.

وبسایت مجله الکترونیکی سروستان: www.sarvestanmag.ir