پژوهش و انتشارات

پژوهش و انتشارات

موسسه معماری اشتاد در گردآوری و انتشار دو مجله آنلاین حوزه معماری همکاری فعال دارد. این مجلات شامل این موارد هستند:

خبرنامه دوکومومو ایران

مجله سروستان