مؤسسه‌های همکار

مؤسسه معماری اشتاد در راستای انجام برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای خود با نهادهای معتبر در سطح ملی و بین‌المللی همکاری دارد. این نهادها با شرح زیر می‌باشد:

– نهادهای همکار ملی:
دوکومومو ایران – Docomomo Iran
قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران
پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

– نهادهای همکار بین‌المللی:
دوکومومو جهانی – Docomomo International
دپارتمان GBL دانشکده معماری دانشگاه آخن آلمان – RWTH Aachen University, Faculty of Architecture, GBL Department

– سمن ها (سازمان های مردم نهاد):
کانون مدنی تیچنگ